Bản tin Khang Minh

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

GKM bị phạt 6.000.000 VNĐ vì không lập báo cáo phát hành trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng

Gạch Khang Minh trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 3080/UBCK-GSĐC ngày 06/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận CTCP Gạch Khang Minh trở thành công ty đại chúng.

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức