Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Khang Minh Group công bố thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Nội dung công bố

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Khách hàng - đối tác