Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28/04/2018 tại Hà Nam, CTCP Gạch Khang Minh đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .

Quý cổ đông xem chi tiết Nghị quyết và Biên bản họp dưới đây:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Khách hàng - đối tác