Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung GKM

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung GKM

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên

Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức