Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Công bố thông tin thoái vốn tại CTCP Đá quý Khang Minh

Công bố thông tin thoái vốn tại CTCP Đá quý Khang Minh

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức