Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28/04/2018 tại Hà Nam, CTCP Gạch Khang Minh đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông xem chi tiết Nghị quyết và Biên bản họp dưới đây

Gạch Khang Minh trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 3080/UBCK-GSĐC ngày 06/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận CTCP Gạch Khang Minh trở thành công ty đại chúng.

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức