Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Việt Hồng
- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 572.250 CP (tỷ lệ 4,04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Việt Lê
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.193.000 CP (tỷ lệ 22,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 77.750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2019.

Khách hàng - đối tác